Vedtægter

§ 1        KLUBBENS NAVN

Stk. 1          Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben). Den er stiftet den 3. oktober 1958 ved en sammenslutning af Aalborg Badminton Klub af 1. december 1938 og Badmintonklubben Skjold af 1935.

§ 2       KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1          Klubbens formål er at virke for aktiv udøvelse af badmintonspillet på såvel bredde- som eliteniveau.

§ 3       MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Stk. 1          Klubben er gennem Badminton Nordjylland medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idræts-Forbund og er underkastet disse sammenslutningers vedtægter. Endvidere er klubben medlem af Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg (SIFA), Aalborg Badminton Ring (ABR) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI Nordjylland).

§ 4       OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Stk. 1          Som medlem kan optages alle badmintoninteresserede, enten som aktive eller passive medlemmer.

Stk. 2          Aktive og passive medlemmer har stemmeret og er valgbare, jf. dog § 6, stk. 2 og § 13, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 3          Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har reserveret og betalt trænings-tid.

Stk. 4          Forældre/værger til medlemmer, der er under 16 år, er valgbare med stemmeret til ungdomsspilleudvalget (USU) og ad-hoc udvalg, undtaget er valg til formand for USU, jf. stk. 2.

Stk. 5          Generalforsamlingen kan efter indstilling tildele æresmedlemsskab af klubben. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler herom.

§ 5       UDMELDELSE – KARANTÆNE – EKSKLUSION

Stk. 1          Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2          Hvis et medlem af klubben er i kontingentrestance eller andre økonomiske restancer, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel påføre medlemmet karantæne fra klubben indtil restancen er betalt.

Stk. 3          Såfremt særlige forhold giver anledning hertil kan bestyrelse ekskludere et medlem. Inden bestyrelsen beslutter at ekskludere et medlem, har pågældende ret til at fremføre sin sag. Den ekskluderede har ret til, at få sin sag forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 6       KONTINGENT

Stk. 1          Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes af bestyrelsen, der også træffer bestemmelse om betalingsterminerne.

Stk. 2          Kontingentrestance udover 31. marts medfører tab af stemmeret og valgbarhed, indtil kontingentrestancen er indbetalt.

§ 7       BESTYRELSE

Stk. 1          Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Stk. 2          Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, kasserer, de 3 spilleudvalgsformænd, samt 2 øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, jf. § 12 stk. 2 og stk. 3.

Stk. 3          Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, deriblandt formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen bliver formandens stemme den gældende.

Stk. 4          I formandens forfald overtager næstformanden dennes funktioner.

Stk. 5          Bestyrelsen og de stående udvalg konstituerer sig inden 7 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Stk. 6         Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fastlægger kompetencen mellem sig og de enkelte udvalg.

Stk. 7          Bestyrelsen nedsætter af sin midte forretningsudvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 8         Bestyrelsen godkender, om betingelserne er til stede for en suppleants indtræden som stemmeberettiget medlem i en bestyrelse eller udvalg.

Stk. 9         Bestyrelsens møder er normalt lukkede. Dog kan gæster inviteres til behandling af enkeltsager. Sådanne inviterede personer har taleret under behandlingen af den/de sager, de er inviteret til at deltage i.

§ 8       SPILLEUDVALGENE

Stk. 1          Spilleudvalgene består af 3 medlemmer, valgt af generalforsamlingen, dog kan de to spilleudvalg, USU og SSU, selv indstille til generalforsamlingen, at de for en eller flere valgperioder ønsker antallet af valgte medlemmer ændret til 5.

Stk. 2          De stående udvalg kan selv træffe beslutninger om at knytte yderligere arbejdskraft til sig for at løse udvalgets arbejdsopgaver. Sådanne udvalgsmedlemmer har ikke stemmeret i det pågældende udvalg. Bestyrelsen skal orienteres i sådanne sager.

§ 9       TEGNINGSRET

Stk. 1          Formanden tegner normalt klubben. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af formand og/eller kasserer.

Stk. 2          Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3          Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10     REGNSKAB

Stk. 1          Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts

Stk. 2          Kassereren skal afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. marts til revisorerne, som gennemgår disse i god tid inden generalforsamlingen.

§ 11      INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1          Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2          Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved annoncering i dagspressen, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, evt. ved e-mails eller via abc’s hjemmeside og ved opslag på spillestederne.

Stk. 3          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 3 dage før. Dog skal forslag om ændring af klubbens vedtægter være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 12      AFVIKLING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1          Generalforsamlingen ledes af dirigenten under hensyntagen til almindelig mødeetik. Dirigenten træffer beslutning om rækkefølgen af sagers behandling og afstemningsmåder, såfremt andet ikke er vedtaget.

Stk. 2          Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Spilleudvalgenes beretning
 4. Regnskabet forelægges
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om ændring af vedtægterne
  1. Øvrige indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (ulige år)
  1. Valg af kasserer (lige år)
  1. Valg af ordinære medlemmer (et på lige år, et på ulige år)
  1. Valg af 1 suppleant
 7. Valg til Seniorspilleudvalg (SSU)
  1. Valg af formand (lige år)
  1. Valg af ordinært medlem for 2 år (ulige år)
  1. Valg af ordinære medlemmer for 1 år:
   1. medlem når SSU består af 3 medlemmer, eller 

3 medlemmer når SSU består af 5 medlemmer

 • Valg til Ungdomsspilleudvalg (USU)
  • Valg af formand (ulige år)
  • Valg af ordinært medlem for 2 år (lige år)
  • Valg af ordinære medlemmer for 1 år:
   • medlem når USU består af 3 medlemmer, eller 

3 medlemmer når USU består af 5 medlemmer

 • Valg til Motionsspilleudvalg (MSU)
  • Valg af formand (lige år)
  • Valg af ordinært medlem for 2 år (et på lige år, et på ulige år)
 • Valg af revisor for to år samt én suppleant
 • Eventuelt

Stk. 3          Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år og for suppleanter 1 år.

Stk. 4          Valgperioden for revisorerne er 2 år, således at mandaterne fornyes skiftevis med det ene på lige år og det andet på ulige år.

Stk. 5          Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, såfremt andet ikke er vedtaget, se stk. 6 og § 15.

Stk. 6         I tilfælde af stemmelighed afholdes fornyet afstemning. Viser denne fornyede afstemning også stemmelighed, bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, jf. stk. 7.

Stk. 7          Har 2 på hinanden afholdte valg udvist stemmelighed jf. stk. 2, foretages der ved dirigentens foranstaltning lodtrækning mellem de pågældende kandidater. Dette gælder dog ikke ved valg af formand/kasserer, jf. stk. 8.

Stk. 8         Ved valg af formand/kasserer betragtes den kandidat som valgt, der først opnår 1 stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 9         Ændringer af vedtægterne kræver dog mindst 3/4 majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, jf. dog § 15.

§ 13      STEMMERET

Stk. 1          Alle medlemmer har stemmeret, og alle medlemmer, der er fyldt 16 år, er valgbare, jf. dog § 6, stk. 2 samt ved valg af formand/kasserer, hvor kun medlemmer, der har nået myndighedsalderen, er valgbare.

Stk. 2          Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 16 år har kun stemmeret via deres forældre/værge. På forlangende skal en sådan forældre/værge kunne redegøre for sit tilhørsforhold til pågældende medlem.

§ 14     EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1          Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære generalforsamling, jf. § 11, stk. 2, senest en måned efter den er begæret.

Stk. 2          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom.

Stk. 3          Kun de sager, der er angivet i indkaldelsen, kan behandles, jf. stk. 2.

Stk. 4          For mødets afholdelse og sagers behandling gælder i øvrigt de for den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægter.

§ 15      KLUBBENS OPLØSNING

Stk. 1          Forslag om opløsning af klubben kan kun fremsættes på en ordinær generalforsamling, jf. §11, stk. 3 og skal være underskrevet af mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2          Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3          Opnås 5/6 majoritet for forslaget, men ikke beslutningsdygtighed, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 11, stk. 2. En i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, men der kræves 5/6 majoritet for vedtagelse af forslaget.

Stk. 4         Såfremt opløsningen af klubben vedtages, skal den i stk. 3 omhandlede ekstraordinær generalforsamling træffe beslutning om anvendelse af klubbens ejendele og midler, som ikke kan tildeles enkeltpersoner, men skal anvendes til badmintonmæssige velgørende formål.

Vedtaget af generalforsamlingen, d. 26. april 2012 – med større ændringer

Æresmedlemskab                                          Badmintonklubben abc Aalborg

I henhold til vedtægterne § 4, stk.5. har bestyrelsen fastsat følgende regelsæt:


Tildeling af æresmedlemskab

 1. Generelle kriterier for indstilling af æresmedlemskab.
  1. Kandidaten skal have været betalende medlem af abc i mindst 25 år.
 1. Kandidaten skal have udført foreningsarbejde af særlig fortjenstlig karakter.
 1. Indstilling af æresmedlemskab kræver en énstemmig afgørelse af bestyrelsen.
 1. Kandidatens fysiske alder skal være min. 40 år.
 • Indstilling m.v.
  • Alle medlemmer af abc kan indstille et andet medlem.
 • Indstilling af en kandidat skal forelægges med skriftlig begrundelse til klubbens bestyrelse.
 • Bestyrelsen behandler den motiverede indstilling og fremlægger på baggrund heraf sin indstilling på den efterfølgende ordinære generalforsamling.
 • Generalforsamlingen behandler bestyrelsens indstilling under dagsordenens pkt.5, jfr. § 12, stk.2.
 • Tildeling af æresmedlemskab medfører kontingentfrihed gældende fra den efterfølgende sæson.
 • Æresmedlemmer har stemmeret.


Vedtaget af bestyrelsen den 8. august 2006

Konsekvensrettet efter generalforsamlingen, d. 26. april 2012